top of page

Mübadele Evi Hafriyat Kazısında Bulunan Kalıntılara ve Sürece Dair | GÜNCEL

Arkeolojik sit alanı içerisinde bulunan Silivri Fatih Mahallesi 152 Ada, 1 ve 10 parsellerde " Mübadele Evi " projesi kapsamında gerçekleştirilen arkeolojik kazıda, kazı alanı içerisinde kepçe ile kazı/hafriyat çalışması yapılması üzerine, dernek olarak 27.12.2021 tarih, 0026 sayı numaralı Silivri Belediyesi'ne ve 27.12.2021 tarih, 0025 sayı numaralı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne yaptığımız başvurular doğrultusunda alanda yapılan arkeolojik buluntulara rastlanmıştı.İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından yapılan incelemeler ve tarafımıza gönderilen gönderilen 03.02.2022 tarih, E-39682869-165.02.03-2169289 sayı numaralı yazının ekinde bulunan 27.01.2022-5881 tarih ve numaralı karar ile İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü tarafından gönderilen 03.03.2022 tarih, E-39682869-165.02.03-2250520 sayı numaralı yazının ekinde bulunan 25.02.2022-6983 tarih ve numaralı yazıda ;


" İstanbul İli, Silivri ilçesi, Fatih Mahallesi, 152 ada 1 ve 10 parsellerde yoğun yağış sonrasında Bizans ve Osmanlı dönemine ait keramik parçaları tespit edildiği, ancak hafriyatın taşınması sırasında denetim sağlanamadığı anlaşıldığından, parsellerdeki temel kazısının elle ve müze denetiminde yürütülmesine, uygulama sırasında iş makinesi kullanılmaması ve tüm aşamalarında, özellikle toprağın sahadan taşınması aşamasında müze denetiminin bir zorunluluk olduğunun ilgililerine hatırlatılmasına, herhangi bir arkeolojik buluntuya rastlanması durumunda uygulamaların durdurularak Kurulumuza bilgi verilmesine, .. kararı yer almaktadır.


Alınan bu kararın ardından 18.03.2022 tarihinde Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü'ne konu ile ilgili yazdığımız dilekçede;


Kazı alanında tespit edilen söz konusu Bizans ve Osmanlı dönemine ait buluntuların ne olduğu ve kazı alanının durumuna dair tespitlerin yer aldığı kurum tarafından hazırlanan müze raporunun bir kopyasının tarafımıza dijital ya da basılı olarak gönderilmesini ve bu bilgilere bağlı olarak uygulanacak olan süreç, kurum görüşü ile çalışmalara ait bilginin tarafımıza yazılı olarak gönderilmesini talep etmiştik.

Yazdığımız dilekçeye cevap olarak 1 Nisan 2022 tarihinde Türk ve İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü'nden tarafımıza iletilen mailde;


... " Söz konusu alanda Silivri Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün ilgili Kurul kararı doğrultusunda Müzemize yaptığı başvuruya istinaden 06.12.2021 tarihinde başlatılan kazı çalışmaları Müzemiz denetimine gerçekleştirilmekte iken;


25.12.2021 tarihinde kepçe ile çalışma yapıldığına dair tarafımıza haber gelmesi üzerine önce yüklenici firma yetkilisi telefon yolu ile aranarak denetimsiz çalışmayı durdurması istenmiş, 29.12.2021 tarihinde ise alana gidilerek yerinde inceleme yapılmıştır. Yapılan inceleme neticesinde kazı çalışmaları esnasında alanda biriken toprağın denetimimiz dışında alındığı, bu sebeple alınan toprakta kültür varlığı olup olmadığı tespit edilememiş, alanda ve kesitlerde yapılan incelemelerde herhangi bir kültür varlığı görülemediği hususunu içeren rapor ilgili Kurula sunulmuş ve Kurul kararına kadar kazı çalışmaları durdurulmuştur.


27.01.2022 tarihli Kurul raportörünün yerinde yaptığı inceleme esnasında alanda tarihi buluntular tespit edildiği belirtilmesi üzerine Kurul raportörü ile iletişime geçilerek tespit ettiği; biri Bizans kâse dip parçası, dördü amorf ve etütlük nitelikteki eserler teslim alınmıştır.


Bunun üzerine 08.02.2022 tarihinde tarafımızca yerinde yeniden yapılan inceleme neticesinde gelinen son noktada yoğun yağışlar sonrası kesitlerde çökmeler olduğu, toprak sertliğinin değiştiği görülmüş olup bazı keramiklerin yüzeye çıktığı tespit edilmiştir ki kurul raportöründen sonra da yağışların devam etmesi neticesinde yüzeye yeni çıkan keramikler tarafımızca tespit edilmiş ve tasnifi yapılmak üzere Müze Müdürlüğüne getirilmiştir.


İlgili Kurulun 25.02.2022/6983 sayılı kararına istinaden yeniden başlatılan kazı çalışmaları Müdürlüğümüz denetiminde devam etmekte ve taşınmaz herhangi kültür varlığına ulaşılamamış olup kazı çalışmaları esnasında ortaya çıkan taşınır kültür varlıklarının tasnifleri yapılmaktadır. " ...


bilgisi verilmiştir. Derneğimiz tarafından yapılan yazışmalar ve kurumlardan gelen karar ile görüşmeler doğrultusunda söz konusu arkeolojik alanda iş makinası ile denetimsiz hafriyat çalışması yapılmasının önüne geçilmiş olup, alanda çıkan arkeolojik buluntuların tespit ve tasnifi yapılarak koruma altına alınması amacıyla Müze Müdürlüğü'ne götürülmesinin yolu açılmıştır.


Devam eden süreçte yapılan denetimli hafriyat çalışmalarının ardından alan taranmış olup, Mübadele Evi projesinin uygulamasına devam edilmektedir.


Sürecin şeffaflığı ve sivil insiyatifin katılımcılığının arttırılması adına aldığımız bilgilerin ilçe halkı ile paylaşılması bizim için kıymetlidir.


SaygılarımızlaSon Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page